ABC budżetu

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na realizację zwycięskich propozycji zarezerwowano kowtę 4 000 000 zł. Po raz pierwszy wprowadzona została pula ogólnomiejska, w której do wydania będzie 1 000 000 zł. Pozostałe 3 000 000 zł to kwota, która podzielona została pomiędzy siedem okręgów.

Na potrzeby puli okręgowej, wyodrębnione zostało 7 okręgów do których przypisano maksymalną kwotą na realizację propozycji (podział kwoty na poszczególne okręgi odbywa się proporcjonalnie do powierzchni oraz ilości mieszkańców poszczególnych okręgów ustalonej wg stanu na dzień 19 marca 2018 roku).

 • Zazamcze 600 000,00 zł
 • Małe Południe 600 000,00 zł
 • Duże Południe 300 000,00 zł
 • Śródmieście 600 000,00 zł
 • Kazimierza Wielkiego 400 000,00 zł
 • Michelin 300 000,00 zł
 • Zawiśle 200 000,00 zł

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane propozycje, które:

 • nie spełniają kryterium ogólnodostępności
 • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
 • zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych elementów (etapów),
 • zawierają treści powszechnie naganne, obraźliwe, wulgarne,
 • przewidują realizacje zadania na terenach szczególnego zagrożenia,
 • wymagają zgody bądź zezwolenia wydanego przez inne organy niż organ Gminy Miasto Włocławek (za wyjątkiem zgody Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
 • przewidują realizację na terenie nie będącym własnością Gminy Miasto Włocławek.

Formularz można wypełnić elektronicznie na naszej stronie od 21 maja 2018 r. do 15 czerwca lub w formie tradycyjnej. Do swojego zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez minimum 10 mieszkańców. Każdy projektodawca, może złożyć więcej niż jedną propozycję zarówno do wykorzystania w puli okręgowej, jak i ogólnomiejskiej.

Propozycje składa się poprzez:

 • formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie na stronie internetowej bo.wloclawek.eu
 • wysłanie pocztą kompletnego formularza zgłoszenia propozycji stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu na adres: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, z dopiskiem - Budżet Obywatelski miasta Włocławek na rok 2019.
 • wrzucenie formularza zgłoszenia propozycji stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu do urn wystawionych w:
  • Budynek Urzędu Miasta: Zielony Rynek 11/13,
  • Budynek Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a.
  • Budynek włocławskiej Straży Miejskiej: ul. Bojańczyka 11/13
Zadania do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 może zgłosić każda osoba zamieszkująca na terenie miasta Włocławek, która z dniem wdrożenia procedury skończyła 16 lat.
Należy pamiętać, aby w przypadku projektów infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych możliwie jak najdokładniej określić lokalizację zgłaszanego zadania podając np. ulicę i nr, rejon ulic, nr działki. Uwaga! Zgłaszane zadanie musi być zrealizowane na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.
Realizacja każdego pomysłu wiąże się z wydatkowaniem środków. Przy organizacji np. koncertu plenerowego powinniśmy uwzględnić chociażby koszt wynajmu sceny, nagłośnienia, występu gwiazdy, posprzątania terenu. Ważne jest, aby w tym punkcie rozłożyć nasz pomysł na czynniki pierwsze i poszukać informacji o przykładowych cenach elementów składowych naszego zadania. Dobrą praktyką w tym przypadku jest kontakt z odpowiednimi Wydziałami Urzędu Miasta Włocławek, które podpowiedzą na co należy zwrócić uwagę oraz jak wyglądają urealnione koszty proponowanego zadania. Pamiętajmy, że wykonaniem naszego pomysłu w przypadku zakwalifikowania go do realizacji zajmie się Urząd Miasta Włocławek, który w swoim działaniu musi dostosować założenia projektu do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych.
Każda porpozycja podlega ocenie dokonywanej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszenia analizowane są pod względem formalno - prawnym oraz kosztów realizacji. Osoba składająca propozycję zadania otrzymuje informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Propozycji zostaje przypisany numer identyfikacyjny, który następnie wykorzystywany będzie podczas głosowania.
Głosowanie odbywać się będzie za pomocą formularza elektronicznego lub tradycyjnych kart. Każdy mieszkaniec Gminy Miasto Włocławek, który ukończył 16 lat będzie mógł zagłosować na dwa projekty: jeden głos może oddać na propozycję z puli okręgowej oraz jeden głos na propozycję z puli ogólnomiejskiej. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie oraz niezawierające wymaganych danych będą uznane za nieważne.

Za wybrane do realizacji uznaje się propozycje, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Włocławek na rok 2019. Zasada ta obowiązuje dla puli ogólnomiejskiej i okręgowej. Wyniki głosowania opublikowane zostaną m.in. na stronach internetowych Urzędu Miasta Włocławek.

Zaloguj się

Nie posiadasz konta?

Wprowadź swoje dane

Posiadasz konto?